Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

van Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk

I. Toepasselijkheid

I.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die hierna worden aangeduid als ‘reservering’ of ‘diensten’ van Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk. De termen ‘U/Uw/Uw/’Klant’ worden in dit document gebruikt om te verwijzen naar alle personen en/of entiteiten die om welke reden dan ook contact opnemen met Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk via telefoon of via www.bedandbreakfasttilburg.nl of gebruik maken van de diensten van Bed and Breakfast Tilburg Dijk

I.2. Het gebruik van de diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en geldigheid van alle Algemene Voorwaarden – die geacht worden automatisch te zijn opgenomen in de met Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk gesloten overeenkomst, hierna te noemen ‘Wij/Ons/Onze/’BnB Tilburg’, zonder dat Uw schriftelijke transcriptie daarvan in de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden hoeft te worden opgenomen.

I.3. Indien BnB Tilburg haar algemene voorwaarden vóór de beëindiging van de overeenkomst wijzigt, wordt de bijgewerkte versie in de overeenkomst opgenomen indien de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld, onder verwijzing naar deze rechtsgevolgen, en de Klant niet binnen een termijn van 14 dagen bezwaar maakt tegen de opname.

I.4. Verwijzing door de Cliënt naar zijn eigen Algemene Voorwaarden wordt door BnB Tilburg niet aanvaard. Alleen de Algemene Leveringsvoorwaarden van BnB Tilburg zijn van toepassing.

I.5.. Indien afzonderlijke bepalingen van de accommodatie of afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor de accommodatie van BnB Tilburg ongeldig zijn of worden, blijft de werking van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.

I.6.Bed and Breakfast Tilburg is gevestigd in een mooi herenhuis van het type Amsterdam School dat oorspronkelijk is gebouwd als gezinswoning en niet als een speciaal gebouwd hotel.

II. Diensten voorafgaand aan de reservering

De online Pre-booking diensten zijn uitsluitend ter informatie en hebben als enig doel de gebruiker de mogelijkheid te bieden de beschikbaarheid van een kamer te controleren. DE GEBRUIKER ONTVANGT BINNEN 24 UUR EEN E-MAIL, WAARIN WORDT BEVESTIGD DAT ZIJN RESERVERING IS VERWERKT, EN WORDT DUS PAS BINDEND ALS BNB TILBURG DE RESERVERING HEEFT GEACCEPTEERD DOOR MIDDEL VAN EEN BEVESTIGING PER E-MAIL EN DE DAAROPVOLGENDE BETALING DOOR DE GEBRUIKER. De gebruiker dient de boekingsbevestiging te verifiëren en BnB Tilburg onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een eventuele fout.

III. Online boekingsdiensten

III.1. Het doel van de Online en Offline Booking diensten is het reserveren van een kamer bij BnB Tilburg. HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN IMPLICEERT DE VOLLEDIGE EN ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING EN GELDIGHEID VAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN – DIE GEACHT WORDEN AUTOMATISCH TE ZIJN OPGENOMEN IN DE MET BNB TILBURG GESLOTEN OVEREENKOMST, ZONDER DAT UW SCHRIFTELIJKE TRANSCRIPTIE DAARVAN NODIG IS – DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE LAATSTE VERSIE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

III.2. Aanbestedingsprocedure: Bij het gebruik van de dienst ontvangt de gebruiker een bevestiging per e-mail met daarin de bevestiging dat zijn boekingsaanvraag in behandeling is. Indien u een Klant bent, ontvangt u na het maken van de bijbehorende debitering van uw reservering een e-mail ter bevestiging. Dit is tevens het betalingsbewijs van de Klant.

IV. Reservering en annuleringen

IV.1. De overeenkomst, genaamd ‘Boeken’, komt tot stand op verzoek van de Cliënt door de aanvaarding door BnB Tilburg. BnB Tilburg dient de boeking schriftelijk te bevestigen.

IV.2. Indien een derde partij de boeking voor de klant maakt, is zij samen met de klant als medeschuldenaar aansprakelijk jegens BnB Tilburg als boekingspartner.

IV.3. Bij annulering van de overeenkomst voor accommodatie worden geen kosten in rekening gebracht, mits dit vóór de in IV.4 genoemde uiterste datum gebeurt. Na het verstrijken van deze termijn zal BnB Tilburg annuleringskosten in rekening brengen als compensatie.

IV.4. Voor een terugtrekking van de klant uit de boeking (annulering) is de voorafgaande schriftelijke toestemming van BnB Tilburg vereist. Bij annulering meer dan 2 weken voor de gereserveerde datum, 15:00 uur, zijn er 20 euro aan administratiekosten voor de annulering verschuldigd. Tussen 2 weken en 1 week voor de gereserveerde datum is 50% van de kosten van het gereserveerde item verschuldigd. Tot 1 week voor de gereserveerde datum is 100% van de kosten van het gereserveerde item verschuldigd, dit is inclusief No Shows.

IV.5. Boekingen kunnen op geen enkel moment voor aankomst of tijdens het verblijf worden overgedragen aan een andere persoon (personen). Indien u een boeking aan een andere persoon wilt overdragen, moet de oorspronkelijke boeking worden geannuleerd in overeenstemming met onze standaard annuleringsvoorwaarden. Zodra de boeking is geannuleerd, kan een nieuwe boeking worden gemaakt.

IV.6. In geval van een vertraagde aankomst of een vervroegd vertrek kan er geen krediet worden verleend voor niet-opgenomen kamernachten.

IV.7. Er kan geen krediet worden verleend voor niet genoten maaltijden tijdens uw verblijf.

V. Diensten, prijzen, betaling, facturering

V.1. BnB Tilburg is verplicht de door de Douane bestelde diensten uit te voeren.

VI. Beschikbaarheid van de kamer, levering en terugzending

VI.1. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst. De Klant heeft geen aanspraak op eerdere beschikbaarheid. Klanten die voor 15:00 uur arriveren, kunnen hun kamer zo vroeg mogelijk betrekken, afhankelijk van de beschikbaarheid.

VI.2. De geboekte kamers dienen op de dag van aankomst voor 18:00 uur te worden ingenomen. BnB Tilburg heeft het recht een garantie te eisen voor te late aankomst.

VI.3. De klant dient BnB Tilburg minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn geschatte aankomsttijd.

VI.4. Op de overeengekomen dag van vertrek is de check-out uiterlijk om 11:00 uur. Na die tijd kan BnB Tilburg 50% van de overeengekomen prijs van de kamer in rekening brengen voor het extra gebruik van de kamer tot 15:00 uur, en 100% tot 18:00 uur.

VI.5. Eventuele schadeclaims van BnB Tilburg zijn voorbehouden.

VI.6. BnB Tilburg behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren met volledige restitutie na ontvangst van de bevestiging.

VI.7. Wij streven ernaar uw eerste keuze van accommodatie te leveren, maar behouden ons het recht voor de kamer te wijzigen indien en waar nodig. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht in geval van een upgrade.

VII. Niet Roken & Geen Vaping

BnB Tilburg is een Non-Smoking en Non-Vaping vestiging, dit geldt voor alle gebieden van het huis en de omgeving inclusief de portiek en het terras van het huis. Als U wilt roken, mag U op het balkon roken, mits U de deuren en ramen naar uw balkon sluit. Op verzoek kunt u ook gebruik maken van het tuinterras. Als u zich hier niet aan houdt, worden de schoonmaakkosten en de extra nachtkosten voor de kamer in rekening gebracht, terwijl de kamer buiten gebruik is.

VIII. Aansprakelijkheid en schade

VIII.1. BnB Tilburg en haar eigenaren zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met de diensten die BnB Tilburg of Onze medewerkers voor of aan een Cliënt verlenen of verrichten, tenzij BnB Tilburg grove schuld kan worden verweten.

VIII.2. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw, de inrichting en het materieel van BnB Tilburg, die door de Cliënt is veroorzaakt.

VIII.3. Wij zullen schadevergoeding vorderen indien een andere gast hinder ondervindt van het gebruik van een kamer door een eerdere gast en daardoor moedwillig schade veroorzaakt.

VIII.4. Behalve voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of bedrieglijke voorstelling van zaken, is onze totale aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de prijs van de Boeking en zal BnB Tilburg in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte of bijzondere schade.

VIII.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet leveren van de diensten voor zover de tekortkoming is veroorzaakt door een factor waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.

VIII.6. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle schade of verlies veroorzaakt aan BnB Tilburg, inclusief schade aan onze eigendommen door Uw handelen, nalatigheid, verzuim of nalatigheid en de Cliënt gaat ermee akkoord BnB Tilburg te vrijwaren. U stemt ermee in BnB Tilburg op eerste verzoek het bedrag te betalen dat redelijkerwijs nodig is om deze schade of dit verlies te herstellen.

VIII.7. BnB Tilburg behoudt zich het recht voor om de Boeking met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige terugbetaling of schadevergoeding wanneer U zich schuldig maakt aan onacceptabel gedrag dat ons of andere gasten stoort of overlast bezorgt.

IX. Gebreken

De Cliënt is verplicht zijn medewerking te verlenen indien zich gebreken voordoen in de leveringen of diensten van BnB Tilburg of indien de dienstverlening wordt verstoord. De klant dient BnB Tilburg hiervan direct na identificatie op de hoogte te stellen, zodat BnB Tilburg in staat is het gebrek zo snel mogelijk te verhelpen of de levering of dienst als bedoeld in de overeenkomst te leveren. Indien dit vanwege de aard van het gebrek/de storing niet mogelijk is, dient de melding van gebreken steeds uiterlijk bij de teruggave van de kamers aan BnB Tilburg te worden gedaan.

X. Persoonlijke eigendommen

Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen in een deel van het huis of op het terrein. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen, tenzij veroorzaakt door nalatigheid of opzet van BnB Tilburg of onze medewerkers.

Er is parkeergelegenheid langs de weg. Wanneer de Klanten hun auto parkeren doen zij dit op eigen risico. BnB Tilburg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, ongeval of verlies.

XI. Verloren voorwerpen

Indien er na vertrek persoonlijke eigendommen worden achtergelaten, zal BnB Tilburg alles in het werk stellen om contact op te nemen met de gast en de teruggave ervan te bespreken.  Portokosten en verzendkosten dienen door de klant te worden betaald. In het geval dat wij geen contact kunnen opnemen met de klant, worden de spullen ongeveer 3 maanden vastgehouden en vervolgens afgevoerd.

XII. Alleen bewoners

Voor het comfort en de veiligheid van onze residentiële gasten zijn bezoekers van onze klanten onder geen enkele voorwaarde toegestaan op het terrein. Tenzij deze Bezoekers van de Klant zijn aangekondigd en de Klant schriftelijke toestemming heeft gekregen van BnB Tilburg. Niet-ingezetenen zullen worden verzocht het pand onmiddellijk te verlaten.

XIII. Gegevensbescherming en privacybeleid

Informatie die rechtstreeks aan BnB Tilburg wordt gegeven als onderdeel van het boekingsproces wordt nooit gedeeld met iemand of een bedrijf.  U kunt meer lezen over onze Privacy Policy door hier te klikken, een nieuw venster wordt dan geopend.

IVX. Geschillen en toepasselijk recht

IVX.1. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij BnB Tilburg er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen inzake absolute en relatieve bevoegdheid.

IVX.2. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk | Tivolistraat 22 | 5017 HP | Tilburg |