Bed and Breakfast Tilburg Link naar onze Facebook pagina Link naar onze Google Plus pagina
 Sfeervol Overnachten in Tilburg Centrum | Booking +31(0)13 544 4495 | Home 

 

Tja, ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
BED AND BREAKFAST TILBURG GUST VAN DIJK

Artikel 1  

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door bed and breakfast Tilburg – Gust van Dijk gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door met of namens Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Bed and breakfast Tilburg  - Gust van Dijk 

en de opdrachtgever alsdan schriftelijk overeenkomen. 

2. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk van toepassing zijn. 

 

ALGEMENE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN AANVANG VAN WERKZAAMHEDEN 

Artikel 2 

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. 

 

OPDRACHTWIJZIGING 

Artikel 3 

Wijzigingen van een eenmaal door Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk aanvaarde opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen, met uitzondering van hetgeen in artikel 4 lid 8 is bepaald. 

 

TARIEVEN EN BETALING 

Artikel 4 

1. Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds per dag, week, maand, kwartaal dan wel per halfjaar factureren, zulks ter keuze van Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk, op basis  van de feitelijk verrichte werkzaamheden, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De overige ten behoeve van de  opdrachtgever gemaakte kosten, zoals reiskosten en deurwaarderskosten, kunnen tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever. 

2. Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk is te allen tijde gerechtigd om zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden aan de opdrachtgever een voorschotbetaling te verlangen en de aanvang van werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening door de opdrachtgever van dat voorschot. 

3. De betaling van de door de opdracht verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 

4. Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikelgenoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de hoofdsom en/of het openstaande bedrag. Voorts is Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk gerechtigd 15% ten titel van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, zulks met een minimum van 100 euro, te vermeerderen met BTW. Alle overige door Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk voldane kosten komen eveneens ten laste van de opdrachtgever, waaronder door Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de opdrachtgever als verliezende partij in de kosten is veroordeeld. 

5. Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk is gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat de declaratie(s) met rente en kosten volledig is/zijn voldaan. 

6. Verhogingen in de door Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van loon- en/of andere kostenverhogingen worden aan opdrachtgever in rekening  gebracht, voorzover deze niet in strijd zijn met de  door de Overheid terzake vastgestelde regelgeving. 

7. Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk heeft het recht van retentie ten aanzien van de in het kader van de opgedragen werkzaamheden in haar bezit zijnde bescheiden, totdat de openstaande declaraties met rente en kosten zijn voldaan. 

 

ANNULERINGEN  

Artikel 5 

Bij annulering van het gereserveerde langer dan 2 weken voor de gereserveerde datum zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Tussen 2 en 1 week voor de gereserveerde datum is 50% van de kosten van het gereserveerde verschuldigd en tot 1 week voor de gereserveerde datum zijn 100% van de kosten voor het gereserveerde verschuldigd. 

 

SURSEANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT 

VAN DE OPDRACHTGEVER 

Artikel 6

Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surseance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijke melding wordt gemaakt aan de bewindvoerder respectievelijk de curator. 

 

VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARHEID 

Artikel 7 

Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk voortvloeiende stukken berust bij Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk en de opdrachtgever zullen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van rapporten en overige stukken, mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 8 

1. Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk te werk zijn 

gesteld of van wier diensten door Bed and Breakfast Tilburg gebruikt is gemaakt, tenzij Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. 

2. De hierboven in lid 1 omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door of vanwege Bed and Breakfast – Tilburg Gust van Dijk te werk zijn gesteld of van wier diensten door Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk  gebruikt is gemaakt. 

3. De opdrachtgever is gehouden Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk en de in voornoemde leden van dit 

artikel bedoelde personen betreffende  vorderingen van derden te vrijwaren. 

4. De aansprakelijkheid van Bed and Breakfast Tilburg – Gust van Dijk is in ieder geval beperkt tot hetgeen de verzekeringsmaatschappij terzake daadwerkelijk uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk in ieder geval beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 1000 euro 

 

GEHEIMHOUDING 

Artikel 9 

Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het de opdrachtgever en/ of het bedrijf van de opdrachtgever, van alle ontvangen gegevens en verplicht zich meewerkenden  een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen, behoudens indien Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk daartoe op grond van wettelijke bepalingen niet is gehouden. 

 

KLACHTEN 

Artikel 9 

Opdrachtgever dient alle klachten met betrekking tot de dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld binnen acht dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te richten aan de eigenaar of, bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger, bij gebreke waarvan 

het klachtrecht zal zijn vervallen. 

 

GESCHILLEN 

Artikel 10 

Alle geschillen tussen partijen zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Bed and Breakfast Tilburg - Gust van Dijk er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de absolute en relatieve bevoegdheid. 

 

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 11 

Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
<<< terug